viz
houden een wake op vrijdag 3 september 2004
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)

4 jaar Intifada en 37 jaar bezetting is meer dan genoeg!

De vacantie is voorbij; we willen jullie weer op de hoogte brengen van de stand van zaken in het Midden Oosten. Ditmaal over nederlandse reacties op recente gebeurtenissen in het Palestijns-Israëlische conflict.

Belangrijk was de verklaring,(hieronder) die 30 Nederlandse organisaties uitgaven (waaronder Vrouwen in het Zwart) en twee Europese netwerken n.a.v. het advies dat het Internationaal Gerechtshof in Den Haag op 9 juli uitbracht over de Muur, die Israël bouwt op de bezette Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem inbegrepen.

De organisaties, waarvan vele ook op demonstratieve wijze die dag in Den Haag aanwezig waren, verwelkomen de uitspraak van het hoogste juridische orgaan van de VN en dringen aan op onmiddellijke en effectieve maatregelen tegen de Muur.
In zijn advies heeft het Hof bepaald dat de Muur en alle bijbehorende maatregelen in strijd zijn met het internationaal recht.
Het Hof heeft verklaard dat Israël de bouw van de Muur moet stopzetten en de delen moet ontmantelen die in bezet gebied zijn geplaatst. Bovendien moet de schade, die door de bouw van de Muur in bezet gebied is veroorzaakt, door Israël vergoed worden. Tot slot wordt de internationale gemeenschap door het Hof opgeroepen om toe te zien op beëindiging van de onwettige situatie, die het gevolg is van de bouw van de Muur.

Het advies van het Hof is een bevestiging van wat al enige tijd bekend is: de Muur is illegaal. Al op 27 october 2003 nam de Algemene Vergadering van de VN resolutie ES-10/13 aan, waarin de Muur werd omschreven als zijnde “in strijd met relevante bepalingen van het internationaal recht”. De afgelopen maanden hebben talrijke mensenrechtenorganisaties, waaronder Amnesty International, Human Rights Watch, Al-Haq en B’Tselem, maar ook het Internationale Rode Kruis, de Muur gekwalificeerd als een schending van het internationaal recht. Duidelijk is vastgesteld dat de Muur als maatregel ter versterking van Israëls veiligheid alle legitimiteit ontbeert.

‚De gevolgen van de Muur voor de Palestijnen zijn inmiddels bekend. Zij veroorzaakt op grote schaal mensenrechtenschendingen: honderdduizenden burgers worden erdoor in hun bewegingsvrijheid belemmerd, verliezen de toegang tot hun land en water en raken geïsoleerd van werk, scholen en ziekenhuizen. Duizenden Palestijnen, verpauperd en afkomstig uit enclaves die zijn gecreëerd door de Muur, hebben huis en haard verlaten en zich elders moeten vestigen. Als de bouw van de Muur wordt voortgezet, dreigen tienduizenden andere Palestijnen hetzelfde lot te ondergaan. De politieke gevolgen van de Muur zijn niet minder verstrekkend. Het merendeel van de nederzettingen in bezet gebied, illegaal volgens het internationaal recht, en van de kolonisten wordt door de Muur bij Israël ingelijfd. Daarbij worden grote stukken Palestijns land de facto geannexeerd. Uitvoering van de ‘routekaart naar vrede’ en het ontstaan van een levensvatbare Palestijnse staat worden hierdoor onmogelijk en het vooruitzicht op een rechtvaardige en duurzame vrede in het Midden-Oosten verdwijnt.

In het licht van de onwettigheid en catastrofale gevolgen van de Muur laat het gedrag van de EU-lidstaten ernstig te wensen over. Weliswaar hebben alle lidstaten gestemd vóór VN-resolutie ES-10/13 die Israël oproept de bouw van de Muur te staken en ongedaan te maken, maar in de praktijk zijn geen maatregelen genomen om Israël te bewegen hieraan gehoor te geven. Ongehinderd en in versneld tempo kan Israël de bouw van de honderden kilometers lange Muur voortzetten, met alle humanitaire en politieke gevolgen van dien. Ook de EU is in dat opzicht nalatig, hetgeen haar medeverantwoordelijk maakt voor het onrecht dat de Muur veroorzaakt. Als voorzitter van de Europese Unie heeft Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid om het advies van het Hof om te zetten in maatregelen.
Gezien het gebrek aan handhaving is toe te juichen dat het Hof de Verdragspartijen van de Vierde Geneefse Conventie, waaronder alle EU-lidstaten, herinnert aan hun verplichting om Israëls naleving van de Conventie te waarborgen. De Muur is een schending van dit verdrag, dat de bescherming van burgers onder bezetting regelt.

In het belang van een rechtvaardige oplossing van het conflict en een duurzame vrede tussen Israël en de Palestijnen, roepen de organisaties en netwerken de EU en haar lidstaten op deze verplichting na te komen. Alle nodige politieke, diplomatieke en economische middelen dienen ingezet te worden, om Israël te bewegen de bouw van de Muur onmiddellijk te stoppen en het deel te ontmantelen dat al in bezet gebied is gebouwd. Alle gerelateerde schade dient door Israël gecompenseerd te worden.

De organisaties en netwerken waarderen dat Nederland het EU-voorzitterschap wil benutten om een actieve rol te spelen bij het zoeken naar een oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict. In dit kader dient Nederland binnen de EU overeenstemming tot stand te brengen over effectieve maatregelen tegen de Muur, op basis van de verplichtingen van de lidstaten onder het internationaal recht en de doelstellingen van de EU op het gebied van de mensenrechten.
Voortbouwend op het advies van het Hof dienen de EU-lidstaten het nemen van adequate maatregelen door de VN te ondersteunen, opdat alle schendingen van het internationaal recht die het gevolg zijn van de bouw van de Muur worden beëindigd en vrede een kans krijgt. Een rechtvaardige vrede tussen Israël en de Palestijnen is alleen mogelijk zonder de Muur.'

De organisaties die deze verklaring en oproep steunden:
Campagne tegen Wapenhandel, Cordaid, COS Nederland, Edukans, Een Ander Joods Geluid, European Co-ordinating Committee of NGOs on the Question of Palestine (netwerk), European Jews for a Just Peace (netwerk), ICCO, IKV, International Forum for Justice and Peace, Internationale Socialisten, Juristen voor Vrede, Kerkinactie, Landelijke Studentenbond, Nederland Instituut Palestina/Israël,. Nederlands Palestina Komitee, Novib, Palestijnse Gemeenschap Nederland, Pauluskerk, Pax Christi, SIVMO, Stichting Hope, Stop de Bezetting, Tiye International, Trans National Institute, United Civilians for Peace, Vereniging Dienstweigeraars-MOK, Vrouwenalliantie, Vrouwen in het Zwart,Werkgroep Keerpunt, Werkgroep Vrede van Raad van Kerken, Leusden, YMCA.
De verklaring is inmiddels omgezet in een brief, die is verzonden aan de Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Bot.
Om het initiatief te verbreden en de actie nog krachtiger te maken, worden naast de groep van 32 organisaties ook nieuwe organisaties om de brief te steunen aangezocht, vooral op Europees niveau, maar ook in Israel en Palestina.

Tenslotte willen we jullie wijzen op vragen, die door Groen Links op 23 augustus aan de staatssecretaris van Economische Zaken zijn gesteld n.a.v. een bericht van de Israelische krant Haaretz. [Al op 16 juni waren vragen gesteld, die tot nu toe onbeantwoord bleven.Trouwens, de pers laat het over dit onderwerp ook meestal afweten]

'Het internationale vliegveld Ben-Gurion is ternauwernood aan een (milieu)ramp ontsnapt. Een vliegtuig van ElAl vervoerde in één ruim een lading van explosief en ontvlambaar materiaal. Pikant detail is dat deze vlucht uit Amsterdam kwam.' Een tweede Bijlmerramp in de maak?
Zeker gezien de bijzondere geschiedenis van El Al op Schiphol is een scherp toezicht op de vracht van deze luchtvaartmaatschappij op z'n plaats.
Tweedekamerlid Farah Karimi vraagt zich af hoe dit heeft kunnen gebeuren en of er wel afdoende is gecontroleerd.
Ook de SP heeft nooit antwoord gekregen op vragen in juni over het gebruik van gifgas tegen demonstranten in Palestina die zich geweldloos verzetten tegen de komst van de Muur. Den Haag Oost Indisch doof?

Om de regering, die niet horen wil, te laten voelen, gaan we, vrienden van Vrouwen in het Zwart vrijdag weer met onze spandoeken op het Spui te staan.
Trek iets zwarts aan, we zien elkaar om 12.45 uur !

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Palestijns gebied, landconfiscaties, uitgangsverboden, omsingeling van steden, uithongering van burgers
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever en Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam