xx


xx

houden een wake op vrijdag 1 november 2013

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
46 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Nieuwsbrief Nov.
Deze maand de brief aan het Europees Parlement van ons onvermoeibaar Vrouwen in het Zwart lid Margriet Teders en het antwoord van Dennis de Jong, SP-Europarlementariër.
We hopen, dat politiek links in het Europees Parlement zich hier hard voor gaat maken.

From: Margriet Teders
Sent: 28 October 2013 13:43
To: DE JONG Dennis
Subject: Take action to implement EU guidelines on funding of Israeli entities

Aan het Europees Parlement
t.a.v. Dennis de Jong SP

Geachte heer de Jong
Als kiezer wil ik er bij U op aandringen om urgente actie te ondernemen om een belangrijk recent EU-besluit met betrekking tot de illegale bezetting door Israël van de Palestijnse Gebieden in ere te houden.
Als gevolg van de bezorgdheid die door talloze Europarlementariërs, het maatschappelijk middenveld en duizenden Europese burgers is geuit, heeft de Europese Commissie onlangs nieuwe richtlijnen aangekondigd met als doel om het van oudsher bekende EU standpunt, waarin de Palestijnse Gebieden niet als soeverein Israëlische territorium erkend worden, in daden om te zetten.
Wanneer deze richtlijnen in januari a.s. in werking treden zullen zij ertoe bijdragen een halt toe te roepen aan de even onethische als illegale praktijken waardoor Israëlische bedrijven en instellingen subsidies en leningen ontvangen die ten goede komen aan activiteiten binnen de illegale Israëlische nederzettingen.
Het overbrengen van delen van de bevolking van een bezettende macht naar het gebied dat het bezet houdt en de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen van dat gebied voor eigen gewin vormen een schending van het Internationale Recht en worden in het kader van de Vierde Geneefse Conventie beschouwd als oorlogsmisdaden.
Momenteel worden onderhandelingen gevoerd tussen Israël en de EU over de toepassing van deze richtlijnen in het kader van de beoogde deelname van Israël aan het toekomstige onderzoeksprogramma Horizon 2020.
Israël en zijn medestanders, waaronder de regering van de VS, oefenen zware druk uit op de Europese Commissie om de richtlijnen af te zwakken - richtlijnen die louter het allang bekende EU standpunt in de praktijk brengt, namelijk dat de alsmaar voortschrijdende uitbreiding van de nederzettingen een obstakel voor vrede vormt.
Maatschappelijke organisaties maken zich ook ernstige zorgen dat Israël druk op de EU aan het uitoefenen is om de richtlijnen niet op Oost-Jeruzalem toe te passen. Ondanks het feit dat Oost-Jeruzalem internationaal als bezet gebied wordt beschouwd en gezien het gevaarlijk politieke en juridische precedent dat dit zou scheppen.
Er bestaat een reëel risico dat de Commissie toe zal geven aan de Israëlische druk en zal besluiten om de ondersteuning en subsidiëring van Israëlische projecten en instellingen in bezet Palestijns gebied voort te zetten. Dit zou een gevaarlijk signaal afgeven, nl. dat het de EU aan politieke wil ontbreekt om Israël onder druk te zetten om een einde te maken aan zijn oorlogsmisdaden en zich te schikken naar het Internationaal Recht. Dit zou niet alleen voor Israël een aanmoediging zijn om zijn illegale praktijken ongestraft voort te zetten, maar zou de EU zelf ook medeplichtig maken aan Israëlische schendingen van het Internationaal Recht.
De toepassing van de richtlijnen zal worden besproken in een Plenaire Sessie van het Europees Parlement. De EU heeft de wettelijke verplichting geen ondersteuning of erkenning te verlenen aan Israëlische schendingen van het Internationaal Recht. Daarom dring ik er bij U op aan om urgente actie te ondernemen ten behoeve van de handhaving van het Internationaal Recht om de Israëlische schendingen van Palestijnse mensenrechten tegen te gaan door:

•Vragen te stellen over de intentie, om de richtlijnen volledig toe te passen, tijdens de Plenaire Sessie en daarbuiten, en vooral met betrekking tot Oost-Jeruzalem.
•Er bij de EU Commissaris Buitenland, Catherine Ashton, schriftelijk op aan te dringen er zorg voor te dragen dat de richtlijnen volledig worden toegepast, en vooral met betrekking tot Oost-Jeruzalem.
•Binnen uw politieke groepering een voorstel te doen om een gezamenlijke boodschap aan het adres van Catherine Ashton af te geven, waarin wordt aangedrongen op onverkorte toepassing van deze richtlijnen.
Voor nadere informatie omtrent de richtlijnen kunt U desgewenst de volgende links raadplegen:

http://www.eccpalestine.org/european-union-must-not-bow-to-us-pressure-to-disregard-human-rights/

http://www.eccpalestine.org/eccp-letter-to-the-ministers-of-foreign-affairs-of-the-27-member-states-of-the-eu-on-implementing-guidelines/

http://www.eccpalestine.org/51-meps-call-ashton-to-implement-guidelines/
 
Met vriendelijke groet,

Margriet Teders,
Amsterdam

From: dennis.dejong@europarl.europa.eu
To: Margriet Teders
Subject: RE: Take action to implement EU guidelines on funding of Israeli entities
Date: Thu, 31 Oct 2013 10:42:35 +0000
 
Geachte mevrouw Teders, 
 
Hartelijk dank voor uw mail over het EU-besluit met betrekking tot de illegale bezetting door Israël van de Palestijnse Gebieden. Ik vind het zeer belangrijk dat deze nieuwe EU-richtlijnen goed uitgevoerd worden, zodat voorkomen wordt dat geld van Europese belastingbetalers naar bedrijven gaat die actief zijn in de illegale Israëlische nederzettingen. Samen met 50 andere bezorgde Europarlementariërs heb ik een brief gestuurd naar Catherine Ashton, Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de EU, met het dringende verzoek de richtlijnen nauwgezet uit te voeren (zie bijlage voor deze oproep aan Ashton). Zij heeft hier nog niet op geantwoord, maar in een statement in juli (zie bijlage) heeft Ashton zich niet daadkrachtig uitgesproken. Hopelijk getuigt haar antwoord op deze brief straks van meer daadkracht. Mocht dit antwoord onbevredigend zijn, dan zal ik niet aarzelen hier een plenair debat over aan te vragen.
 
Wat betreft de stemmingen vorige week in Straatsburg: er zou gestemd worden over het onderzoeksprogramma Horizon 2020, van waaruit ook Israël financiering ontvangt, maar dit is uitgesteld. Ik neem aan dat u op dat agendapunt doelde, toen u schreef dat er op 21 en 22 oktober over gestemd zou worden. Dat doet echter niets af aan mijn vastberadenheid ook t.a.v. Horizon 2020 te verzekeren dat hier geen geld terecht komt bij bedrijven die actief zijn in de nederzettingen.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Dennis de Jong, SP-Europarlementariër 
 
http://www.eccpalestine.org/wp-content/uploads/2013/09/Letter-signed-by-51-MEPs.pdf   (bijlage oproep Europarlementariërs aan Ashton)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/138167.pdf    (bijlage statement van Ashton)

 

 

Er is nog veel te doen, lieve vriendinnen en vrienden, maar kom eerst naar onze wake op 1 nov op het Spui
[trek s.v.p. iets zwarts aan].

 

Genoeg te doen lieve vriendinnen en vrienden; maar kom eerst naar onze wake op 1 oktober op het Spui in Amsterdam;  in sept. verkochten we voor het eerst met veel succes Palestijnse dadels. Trek s.v.p. iets zwarts aan.

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam